Jig pressed and Jig pressed heat

Product code:

Description: Products

Rate this post

Product detail

Rate this post

Jig ép: được sử dụng để ép các chi tiết vào vỏ, khung điện thoại

Jig ép nhiệt: Dùng nhiệt để gia công các vị trí bằng nhựa trong vỏ điện thoại hoặc khung điện thoại